Структура КГП «Алтынсаринская РБ»

Щербаков аулының дәрігерлік амбулаториясы

871445-33-5-81

Больше-Чураковаулының медициналық пункті

871445-35-9-82

Новоалексеев аулының медициналық пункті

871445-51-5-16

Свердлов аулының медициналық пункті

871445-33-7-75

Красный Кордонаулының фельдшер-акушерлік пункті

871445-22-6-89

Оспиповаулының медициналық пункті

871445-22-8-62

Приозерный аулының медициналық пункті

871445-51-6-21

Зуеваулының медициналық пункті

871445-32-2-01

Докучаеваулының медициналық пункті

871445-51-2-96

Ілияс-Омаров атындағы аулының медициналық пункті

871445-51-3-39

Жанасуаулының медициналық пункті

871445-51-3-97

Шоқайаулының медициналық пункті

871445-51-3-07

Танабайаулының медициналық пункті

871445-51-1-38

Первомайаулының медициналық пункті

871445-22-5-76

Сатайаулының медициналық пункті

871445-22-2-98

Врачебная амбулатория села Щербаково

871445-33-5-81

Медицинский пункт села Большая-Чураковка

871445-35-9-82

Медицинский пункт села Новоалексеевка

871445-51-5-16

Медицинский пункт села Свердловка

871445-33-7-75

Фельдшерско-акушерский пункт села Красный-Кордон

871445-22-6-89

Медицинский пункт села Осиповка

871445-22-8-62

Медицинский пункт села Приозерный

871445-51-6-21

Медицинский пункт села Зуевка

871445-32-2-01

Медицинский пункт села Докучаевка

871445-51-2-96

Медицинский пункт села им. Илияс-Омарова

871445-51-3-39

Медицинский пункт села Жанасу

871445-51-3-97

Медицинский пункт села Шокай

871445-51-3-07

Медицинский пункт села Танабай

871445-51-1-38

Медицинский пункт села Первомайское

871445-22-5-76

Медицинский пункт села Сатай

871445-22-2-98